Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

Hồ sơ công nhận trường chuẩn quốc gia 2012

         PHÒNG GD - ĐT GIA BÌNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

TRƯỜNG THCS VẠN NINH                     Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

          

   Số:       / TTr                                        Vạn Ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2012

 

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG NHẬN

TRƯỜNG  CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 – 2017

Đơn vị:  Trường THCS Vạn Ninh – Gia Bình – Bắc Ninh

 

      Kính gửi:    - Uỷ ban nhân dân huyện Gia Bình.

                           - Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Bình

                           - Hội đồng kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2012 – 2017 Tỉnh Bắc Ninh.

             Căn cứ TT 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành qui chế công nhận Trường trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

            Căn cứ  Bằng công nhận trường THCS Vạn Ninh đạt chuẩn Quốc gia số 1041/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh;

            Căn cứ Biên bản tự kiểm tra theo 5 tiêu chuẩn Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT của trường THCS Vạn Ninh;

            Trường THCS Vạn Ninh lập tờ trình đề nghị UBND, Phòng GD - ĐT Huyện Gia Bình, Hội đồng kiểm tra công nhận  trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012 - 2017 Tỉnh Bắc Ninh.  Kiểm tra, công nhận trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012 - 2017 cho Trường THCS Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh.

                                                                                            Hiệu trưởng

 

 

                                                                                     Vũ Mạnh Hoạch

 

PHÒNG GD-ĐT GIA BÌNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Vạn Ninh                          Độc Lập -  Tự do -  Hạnh phúc

               

   Số:  ../THCSVN                                    Vạn Ninh, ngày  02 tháng 5 năm 2012

                                              

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

      Căn cứ TT 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành qui chế công nhận Trường trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

      Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vạn Ninh khúa XX Nhiệm kỡ 2010 - 2015

      Căn cứ  Bằng công nhận trường THCS Vạn Ninh đạt chuẩn Quốc gia số 1041/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh.

       Trường THCS Vạn Ninh trân trọng báo cáo kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện các tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012 - 2017 như sau:

 

 Phần 1

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG

TỪ KHI CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NĂM 2006 ĐẾN NAY

       Trường THCS Vạn Ninh được công nhận đạt chuẩn Quốc gia ngày 03/8/2006. Từ đó đến nay nhà trường luôn tích cực thực hiện và nâng cao các kết quả, tiêu chí của trường chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Giáo dục trong giai đoạn mới, để xứng đáng là trường học đạt chuẩn Quốc gia. Những điểm mới trong xây dựng đơn vị đã làm được là:

   Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường.

      Tiếp tục thực hiện đầy đủ các khối lớp, số lượng học sinh, các tổ chức nhà trường  theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Tiờu chuẩn 2 - Cỏn bộ quản lý, giỏo viờn và nhõn viờn

      Tiếp tục duy trì xây dựng đội ngũ, tổ chức đủ số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý,  giáo viên và  nhân viên.

      Tham mưu tuyển đủ giáo viên và nhân viên

      Xây dựng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các đoàn thể được trẻ hóa, có năng lực dậy học, quản lý.

      Chú trọng công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ.

      Nhiệm vụ tập trung chủ yếu vào Đổi mới phương pháp dậy học, đổi mới kiểm tra   đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dậy học, quản lý giáo dục.

      Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp .

Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục  

      Thựchiện đúng chương trình giáo dục theo chuẩn kiến thức kĩ năng, theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh ban hành năm 2011.

      Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng văn hoá đại trà, chất lượng học sinh giỏi .

      Hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, dậy kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học.  Dậy nghề tin học cho học sinh tất cả các khối lớp.

Tiêu chuẩn 4 - Cơ sở vật chất và thiết bị

         - Xây mới khu hiệu bộ trị giá 2 tỷ 400 triệu đồng

         - Mua sắm trang thiết bị, máy tính, sách tham khảo, đồ dùng dậy học cho các phòng chức năng đáp ứng đủ cho dậy và học.

        - Tu bổ cơ sở vật chất : Đổ bê tông đường đi vào trường, làm cầu ao, sửa khu vệ sinh học sinh, xây bồn hoa, quyét vôi lớp học đảm bảo cho trường luôn xanh- sạch- đẹp.

Tiờu chuẩn 5 - Cụng tỏc xó hội hoỏ giỏo dục

       Nhà trường tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng nhân, Ủy ban nhõn dõn xó Vạn Ninh đề xuất cỏc biện phỏp cụ thể về cụng tỏc giỏo dục xó Vạn Ninh trong báo cáo Đảng bộ xó nhiệm kỡ 2011 – 2015, Chương trỡnh cụng tỏc nhiệm kỡ 2011 – 2015 của HĐND và UBND xó. Phối hợp với cụng an xó giỏo dục đạo đức pháp luật cho học sinh. Phối hợp với các đoàn thể xó, hội đồng giáo dục xó. Ban giỏo dục cỏc thụn tuyờn truyền và làm cụng tỏc xó hội húa giỏo dục

 

                                                              Phần 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIấU CHUẨN

THEO  QUYẾT ĐỊNH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

 

 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các khối lớp, số lượng học sinh, các tổ chức nhà trường hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   1/ Lớp học:

        Năm học 2011- 2012: Trường THCS Vạn Ninh có 10 lớp, 391 học sinh

        Cụ thể:     +Khối 6 có 3 lớp với 112 học sinh, bình quân có 37,3 hs/ lớp.

                         +Khối 7 có 3 lớp với 100 học sinh, bình quân có 33,3 hs/ lớp.

                         +Khối 8 có 2 lớp với   82 học sinh, bình quân có 41 hs/ lớp.

                         +Khối 9 có 2 lớp với   97 học sinh, bình quân có 48,5 hs/ lớp.

         Bỡnh quõn: 39,1 học sinh/ lớp

      2/ Tổ chuyờn mụn:

a) Trường THCS Vạn Ninh cú 2 tổ chuyên môn thành lập và hoạt động theo điều lệ  trường THCS ban hành năm 2007.

* Tổ tự nhiờn cú 10 giỏo viờn do cụ Nguyễn Thị Lý làm tổ trưởng.

* Tổ xó hội cú 11 giỏo viờn, do cụ Nguyễn Thị Giang làm tổ trưởng.

b) Tổ chuyờn mụn đó chọn và  tổ chức tốt 2 chuyờn đề nâng cao chất lượng giáo dục là Đổi mới phương phỏp dạy học, kiểm tra đỏnh giỏ theo chuẩn KTKN và dạy học bằng bản đồ tư duy:  Năm học 2011- 2012, hai tổ tập chung vào đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn, đại trà đều nâng cao hơn năm trước.

c) Trường có kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên. Trong những năm qua nhiều giáo viên đi học nâng cao trỡnh độ, đến nay 17/20 giỏo viờn trờn chuẩn, tỉ lệ 85%.

- Chỉ đạo thớ điểm dạy 2 buổi / ngày. Dậy  thờm, học thờm cho học sinh lớp 9.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu đỳng quy định.

Sau học kỳ I nhà trường đó sơ kết đỏnh giỏ thấy hiệu quả Giỏo dục được nõng lờn rừ rệt

- 100% Giỏo viờn thực hiện cú hiệu quả cụng tỏc đổi mới phương phỏp dạy học, kiểm tra đỏnh giỏ. Sử dụng phương phỏp dạy học linh hoạt, phỏt huy tốt tớnh tớch cực của học sinh. Sử dụng bản đồ tư duy giỳp học sinh cú khả năng khỏi quỏt. tổng hợp kiến thức, dễ thuộc, dễ nhớ cỏc bài học, cú kỹ năng làm bài.

- Chất lượng văn hoỏ đại trà, học sinh giỏi cú chuyển biến rừ nột.

- 100% Giỏo viờn ứng dụng tốt cụng nghệ thụng tin vào dạy học.

- Cỏn bộ giỏo viờn tham gia đầy đủ cỏc lớp bồi dưỡng chuyờn đề do Sở giỏo dục , Phũng giỏo dục tổ chức.

3/ Tổ văn phũng:

a) Trường có 3 nhân viên trường học, trong đó 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên Văn thư – Thủ quỹ, 01 nhân viên Thư viện – Thiết bị, đồ dùng ; Y tế học đường do Tổng phụ trách đảm nhiệm. Tổ văn phũng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ nhà trường quy định..

b) Trường có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo điều lệ nhà trường quy định, quản lý, hướng dẫn sử dụng đúng theo điều lệ trường THCS.

4/ Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường :

Trường THCS Vạn Ninh có 01 Hội đồng trường , gồm 11 thành viên theo QĐ số 40/QĐ-TP của Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo Gia Bình. Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng, không có Hội đồng kỉ luật học sinh ( vì không có học sinh bị kỉ luật ).

      Hội đồng Trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường, thực hiện đúng chức năng quy định trong điều lệ nhà trường ( có minh chứng trong hồ sơ kiểm định )

5/ Tổ chức Đảng và các đoàn thể:

a) Chi bộ Đảng có 9 Đảng viên. Những năm qua các đồng chí Đảng viên đều là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt Trong sạch, vững mạnh.

b) Công Đoàn trường có 26 thành viên, những năm qua đều đạt Công đoàn vững mạnh. Chi đoàn có 6 Đoàn viên : Chi đoàn vững mạnh. Trường có Tổng phụ trỏch Đội, Cụng tỏc Đội luôn được xếp loại Vững mạnh xuất sắc.

Đỏnh giỏ tiờu chuẩn 1 : Đạt

 Tiờu chuẩn 2 - Cỏn bộ quản lý, giỏo viờn và nhõn viờn

       + Tiếp tục duy trì xây dựng đội ngũ, tổ chức đủ số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ qảun lý và giáo viên, nhân viên.

        + Tham mưu tuyển đủ giáo viên, nhân viên.

        + Xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, phụ trách đoàn thể trẻ hóa, có năng lực dạy học, quản lý.

        + Chú trọng công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ

        + Nhiệm vụ tập chung chủ yếu vào Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn KTKN, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục.

      + Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp

1. Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng đều có bằng Cử nhân và cú chứng chỉ Quản lý giỏo dục, Giỏo viờn giỏi cấp Huyện nhiều năm, đạt tiờu chuẩn theo cỏc Quy định cảu điều lệ trường học. Thực hiện tốt quy chế dõn chủ trong hoạt động của nhà trường; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được Phũng Giỏo dục xếp loại Xuất sắc theo qui định về chuẩn hiệu trưởng trường trung học.

2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trỡnh độ chuẩn và trờn chuẩn  đào tạo theo quy định, hằng năm có 60 % giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp Huyện; cú 100% giỏo viên đạt chuẩn loại khá, xuất sắc  theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

3. Cú đủ giỏo viên, viên chức phụ trách thư viện, phũng học bộ mụn, phũng thiết bị dạy học được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đỏnh giỏ tiờu chuẩn 2 : Đạt

 Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục  

Chất lượng giáo dục năm học 2010 – 2011 :

1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm : 1- 2%, tỷ lệ học sinh bỏ học ;

0,1- 0,3 %.

2. Chất lượng giáo dục:

a) Học lực:

- Xếp loại giỏi :  60/374 học sinh ; Tỷ lệ :  16%

        - Xếp loại khỏ :  127/374 học sinh ; Tỷ lệ :  34%

       - Xếp loại Trung bỡnh : 171/374 học sinh ; Tỷ lệ :  45,8%

- Xếp loại yếu, kém : 16/374 học sinh ; Tỷ lệ : 4,2%

b) Hạnh kiểm:

- Xếp lạo tốt : 276/374 học sinh ; Tỷ lệ :  73,8 %

- Xếp loại khỏ : 77/374 học sinh, Tỷ lệ : 20,6 %                            

- Xếp loại Trung bỡnh : 21/374 học sinh ; Tỷ lệ :  5,61%

- Xếp loại yếu : 0

+ Chất lượng kỡ I ( Năm học 2011 – 2012 )

a) Học lực:

- Xếp loại giỏi :  68/389 học sinh,  tỷ lệ   17,4%

        - Xếp loại khỏ :  126/389 học sinh ;   tỷ lệ  32,3%

       - Xếp loại Trung bỡnh : 182/389 học sinh ;   tỷ lệ  47%

- Xếp loại yếu, kém : 13/389 em ;  tỷ lệ :  3,3 %

b) Hạnh kiểm:

- Xếp loại  tốt : 271/389  học sinh ; Tỷ lệ  69,7 %

- Xếp loại khỏ : 95/389 học sinh ; Tỷ lệ  24,4%                            

- Xếp loại Trung bỡnh : 23/389 học sinh ; Tỷ lệ  5,9%

- Xếp loại yếu : 0

3. Các hoạt động giáo dục:

Năm học 2010 – 2011, THCS Vạn Ninh được xếp Tốt về phong trào thi đua xõy dựng ‘’Trường học thân thiện, học sinh tớch cực’’. Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp. Thực hiện đúng Quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh về thời gian năm học.

4. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở : đó được Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh kiểm tra cụng nhận thỏng 01/2012( Tiờu chuẩn 1 : 100% ; Tiờu chuẩn 2 : 91, 17%). Phổ cập trung học phổ thụng : xếp loại khỏ.

5. Trường có 04 máy tính nối mạng khu hiệu bộ, 02 máy nối mạng thư viên cho giáo viên khai thác thông tin trên mạng, 12 máy tính phũng tin nối mạng cho học sinh học tập. Giỏo viờn biết sử dụng mỏy tớnh và ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong dậy học, học tập.

    Đỏnh giỏ tiờu chuẩn 3 : Đạt

Tiêu chuẩn 4 - Cơ sở vật chất và thiết bị

1. Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt diờn tớch 6.703 một vuụng ( đó được cấp sổ đỏ ), có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt, Tỉ lệ 17,1 một vuụng/học sinh.

2. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

Cơ cấu các khối công trỡnh trong trường gồm:

a)  Khu phũng học, phũng bộ mụn:

- Cú 10 phũng học cho 10 lớp học 2 buổi/ngày; diện tớch phũng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, đúng quy cách , bảng từ chống lóa ; phũng học thoỏng mỏt, đủ ánh sáng, an toàn.

- Cú 01 phũng Y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong trường THCS, cú tủ thuốc, đủ số thuốc thụng thường để phục vụ việc sơ, cấp cứu và chăm súc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Nhà trường thường xuyờn liờn hệ với trạm y tế, Trung tõm y tế dự phũng huyện và cơ quan Bảo hiểm y tế chăm súc khỏm chữa bệnh cho học sinh.

        - Cỏc phũng học bộ mụn gồm : Phũng Húa, Phũng Sinh ; Phũng Lý – Cụng nghệ, Phũng tin, phũng nghe nhỡn ; đảm bảo Qui định về phũng học bộ mụn tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Khu phục vụ học tập:

- Cú 01 thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học; Có đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh ; cú 02 mỏy tớnh nối mạng phục vụ tra cứu tài liệu, học tập trờn mạng của giỏo viờn và học sinh.

- Cú phũng truyền thống lưu trữ đầy đủ tư liệu các năm. Khu luyện tập thể dục thể thao tại sân trường và khu có hố cát phụ vụ học tập ; cú 01 phũng làm việc của Cụng đoàn, 01 phũng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Trường cú khu Giỏo dục thể chất đảm bảo yờu cầu tập luyện, học tập Thể dục thể thao của học sinh.

c)  Khu văn phũng:

Cú 01 phũng làm việc của Hiệu trưởng, 01 phũng làm việc của Phó Hiệu trưởng, văn phũng nhà trường, phũng họp từng tổ bộ mụn,  phũng thường trực, kho.

d)  Khu sân chơi : 2 800 một vuụng,  sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây cổ thụ búng mỏt.

e) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, 01 khu riờng cho giỏo viờn, 01 khu cho học sinh, học sinh nam riờng, học sinh nữ riờng, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường.

g) Có khu để xe cho giáo viên, cho học sinh từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.

h) Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy - học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp lý.

        3. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; cú Website : Violet.vn/thcs-vanninh-bacninh, thụng tin trờn mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.

 Đỏnh giỏ tiờu chuẩn 4 : Đạt

 Tiờu chuẩn 5 - Cụng tỏc xó hội hoỏ giỏo dục

1. Nhà trường chủ động phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân đan, Ủy ban nhân dân xó Vạn Ninh đề xuất các biện pháp cụ thể về cụng tỏc  giỏo dục xó Vạn Ninh trong bỏo cỏo Đảng bộ xó nhiệm kỡ 2011 – 2015, Chương trỡnh cụng tỏc nhiệm kỡ 2011 – 2015 của HĐND và UBND xó. Phối hợp với cụng an xó giỏo dục đạo đức pháp luật cho học sinh. Phối hợp với các đoàn thể xó, hội đồng giáo dục xó, Ban giỏo dục cỏc thụn tuyờn truyền và làm cụng tỏc xó hội húa giỏo dục

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 10 ễng ( Bà) do Phụ huynh các lớp họp bầu, Ban thường trực gồm 03 ụng ( Bà ). Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo đúng qui chế hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xó hội để giáo dục học sinh.

 Kết quả : Học sinh ngoan, khụng vi phạm tệ nạn xó hội và an toàn giao thụng.

3. Mối quan hệ và thông tin giữa Nhà trường, Gia đỡnh và Xó hội được duy trỡ thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ. Trường tổ chức họp phụ huynh theo lớp 2 lần/năm học, GVCN gửi sổ liên lạc về gia đỡnh học sinh 4 lần/năm. Đội thường xuyên kiểm tra nội vụ, phũng ngừa học sinh mang vũ khớ đến trường. Trường tuyên truyền giáo dục pháp luật vào ngày 03 hàng tháng. Đội, GVCN kết hợp gia đỡnh theo dừi và giỏo dục học sinh cỏ biệt.

4. Huy động hợp lý và cú hiệu quả sự tham gia xõy dựng trường chuẩn Quốc gia của gia đỡnh học sinh và cộng đồng, như tăng cường cơ sở vật chất. Phối hợp quản lý giỏo dục học sinh. Những năm qua trường đó mua được 20 ghế đỏ, 07 mỏy vi tớnh, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

5. Nhà trường đang hoàn thiện Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị cấp trờn kiểm tra cụng nhận vào thỏng 6/2012. Thực hiện đúng các qui định về công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo đúng qui định hiện hành.

Đánh giá tiêu chuẩn 5 : Đạt

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trường THCS Vạn Ninh đạt 5/5 tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012- 2017 theo đúng Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học dạt chuẩn Quốc gia( Ban hành kèm theo thông tư số 06/2010/QĐ - BGD&ĐT ngày 26/2/2010 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT).

                                                             Vạn Ninh, ngày  03  tháng  5 năm 2012

                                                                             Hiệu trưởng

PHÒNG GD - ĐT GIA BÌNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

TRƯỜNG THCS VẠN NINH                     Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

          

                                                                                   

 

BIấN BẢN

TỰ KIỂM TRA TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

GIAI  ĐOẠN  2012 - 2017

    - Thực hiện Quyết định số  24/ QĐ- HT ngày 02 thỏng  5 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THCS Vạn Ninh về việc thành lập Hội đồng xột và tự kiểm tra Trường THCS Vạn Ninh đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012 - 2017

   - Thực hiện TT 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành qui chế công nhận  Trường trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia.

       Hôm nay, ngày  02 tháng 5 năm 2012 tại trường THCS Vạn Ninh. Hội đồng tự kiểm tra gồm:

STT

Họ tên

Thành phần

Chức vụ

1

Vũ Mạnh Hoạch

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Thu

Chủ tịch công đoàn

Phó ban

3

Nguyễn Khắc Thành

Phó hiệu trưởng

Uỷ viên

4

Nguyễn Thị Lý

TT Tự nhiên

Uỷ viên

5

Nguyễn Thị Giang

TT Xã hội

Uỷ viên

6

Nguyễn Đức Phương

Bí thư chi đoàn

Uỷ viên

7

Phan đỡnh Thắng

Thư kí hội đồng

Uỷ viên

8

Phan Đình Thắng

Ban thanh tra nhân dân

Uỷ viên

   

     Căn cứ vào 5 tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia của Bộ GD- ĐT ban hành. Hội đồng đã tiến hành kiểm tra và đánh giá từng tiêu chuẩn cụ thể như sau:  

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường.

         Tiếp tục thực hiện đầy đủ các khối lớp, số lượng học sinh, các tổ chức nhà trường hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   1/ Lớp học:

        Năm học 2011- 2012: Trường THCS Vạn Ninh có 10 lớp, 391 học sinh

        Cụ thể:     +Khối 6 có 3 lớp với 112 học sinh, bình quân có 37,3 hs/ lớp.

                         +Khối 7 có 3 lớp với 100 học sinh, bình quân có 33,3 hs/ lớp.

                         +Khối 8 có 2 lớp với   82 học sinh, bình quân có 41 hs/ lớp.

                         +Khối 9 có 2 lớp với   97 học sinh, bình quân có 48,5 hs/ lớp.

         Bỡnh quõn: 39,1 học sinh/ lớp

      2. Tổ chuyờn mụn:

a) Trường THCS Vạn Ninh có 2 tổ chuyên môn thành lập và hoạt động theo điều lệ  trường THCS ban hành năm 2007.

* Tổ tự nhiờn cú 10 giỏo viờn do cụ Nguyễn Thị Lý làm tổ trưởng.

* Tổ xó hội cú 11 giỏo viờn, do cụ Nguyễn Thị Giang làm tổ trưởng.

b) Tổ chuyờn mụn đó chọn và  tổ chức tốt 2 chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục là Đổi mới phương phỏp dạy học, kiểm tra đỏnh giỏ theo chuẩn KTKN và dạy học bằng bản đồ tư duy:  Năm học 2011- 2012, hai tổ tập chung vào đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn, đại trà đều nâng cao hơn năm trước.

c) Trường có kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên. Trong những năm qua nhiều giáo viên đi học nâng cao trỡnh độ, đến nay 17/21 giáo viờn trờn chuẩn, tỉ lệ 80,9%.

- Chỉ đạo thớ điểm dạy 2 buổi / ngày, dạy thờm, học thờm cho học sinh lớp 9.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu đỳng quy định.

Sau học kỳ I nhà trường đó sơ kết đỏnh giỏ thấy hiệu quả Giỏo dục được nõng lờn rừ rệt

- 100% Giỏo viờn thực hiện cú hiệu quả cụng tỏc đổi mới phương phỏp dạy học, kiểm tra đỏnh giỏ. Sử dụng phương phỏp dạy học linh hoạt, phỏt huy tốt tớnh tớch cực của học sinh. Sử dụng bản đồ tư duy giỳp học sinh cú khả năng khỏi quỏt. tổng hợp kiến thức, dễ thuộc, dễ nhớ cỏc bài học, cú kỹ năng làm bài.

- Chất lượng văn hoỏ đại trà, học sinh giỏi cú chuyển biến rừ nột.

- 100% Giỏo viờn ứng dụng tốt cụng nghệ thụng tin vào dạy học.

- Cỏn bộ giỏo viờn tham gia đầy đủ cỏc lớp bồi dưỡng chuyờn đề do Sở giỏo dục , Phũng giỏo dục tổ chức.

3. Tổ văn phũng:

a) Trường có 3 nhân viên trường học, trong đó 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên Văn thư – Thủ quỹ, 01 nhân viên Thư viện – Thiết bị, đồ dùng ; Y tế học đường do Tổng phụ trách đảm nhiệm. Tổ văn phũng cú kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ nhà trường quy định..

b) Trường có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo điều lệ nhà trường quy định, quản lý, hướng dẫn sử dụng đúng theo điều lệ trường THCS.

4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường :

Trường THCS Vạn Ninh có 01 Hội đồng trường , gồm 11 thành viên theo QĐ số 40/QĐ-TP của Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo Gia bình. Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng, không có Hội đồng kỉ luật học sinh ( vì không có học sinh bị kỉ luật ).

      Hội đồng Trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường, thực hiện đúng chức năng quy định trong điều lệ nhà trường ( có minh chứng trong hồ sơ kiểm định )

5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể:

a) Chi bộ Đảng có 9 Đảng viên. Những năm qua các đồng chí Đảng viên đều là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt Trong sạch, vững mạnh.

b) Công Đoàn trường có 26 thành viên, những năm qua đều đạt Công đoàn vững mạnh. Chi đoàn có 6 Đoàn viên : Chi đoàn vững mạnh. Trường có Tổng phụ trách Đội, Cụng tỏc Đội luôn được xếp loại Vững mạnh xuất sắc.

Đỏnh giỏ tiờu chuẩn 1 : Đạt

 Tiờu chuẩn 2 - Cỏn bộ quản lý, giỏo viờn và nhõn viờn

       + Tiếp tục duy trì xây dựng đội ngũ, tổ chức đủ số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên.

        + Tham mưu tuyển đủ giáo viên, nhân viên.

        + Xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, phụ trách đoàn thể trẻ hóa, có năng lực dạy học, quản lý.

        + Chú trọng công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ

        + Nhiệm vụ tập chung chủ yếu vào Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn KTKN, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục.

      + Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp

1. Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng đều có bằng Cử nhân và có chứng chỉ Quản lý giỏo dục, Giỏo viờn giỏi cấp Huyện nhiều năm, đạt tiờu chuẩn theo cỏc Quy định của điều lệ trường học. Thực hiện tốt quy chế dõn chủ trong hoạt động của nhà trường; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được Phũng Giỏo dục xếp loại Xuất sắc theo qui định về chuẩn hiệu trưởng trường trung học.

2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trỡnh độ chuẩn và trờn chuẩn  đào tạo theo quy định, hằng năm có 60 % giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp Huyện; cú 100% giỏo viên đạt chuẩn loại khá, xuất sắc  theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giỏo viờn trung học.

3. Cú đủ giỏo viên chức phụ trách thư viện, phũng học bộ mụn, phũng thiết bị dạy học được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đỏnh giỏ tiờu chuẩn 2 : Đạt

 Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục  

Chất lượng giáo dục năm học 2010 – 2011 :

1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm : 1- 2%, tỷ lệ học sinh bỏ học ;0,1-0,3 %.

2. Chất lượng giáo dục:

a) Học lực:

- Xếp loại giỏi :  60/374 học sinh ; Tỷ lệ :  16%

        - Xếp loại khỏ :  127/374 học sinh ; Tỷ lệ :  34%

       - Xếp loại Trung bỡnh : 171/374 học sinh ; Tỷ lệ :  45,8%

- Xếp loại yếu, kém : 16/374 học sinh ; Tỷ lệ : 4,2%

b) Hạnh kiểm:

- Xếp lạo tốt : 276/374 học sinh ; Tỷ lệ :  73,8 %

- Xếp loại khỏ : 77/374 học sinh, Tỷ lệ : 20,6 %                            

- Xếp loại Trung bỡnh : 21/374 học sinh ; Tỷ lệ :  5,61%

- Xếp loại yếu : 0

+ Chất lượng kỡ I ( Năm học 2011 – 2012 )

a) Học lực:

- Xếp loại giỏi :  68/389 học sinh,  tỷ lệ   17,4%

        - Xếp loại khỏ :  126/389 học sinh ;   tỷ lệ  32,3%

       - Xếp loại Trung bỡnh : 182/389 học sinh ;   tỷ lệ  47%

- Xếp loại yếu, kém : 13/389 em ;  tỷ lệ :  3,3 %

b) Hạnh kiểm:

- Xếp loại  tốt : 271/389  học sinh ; Tỷ lệ  69,7 %

- Xếp loại khỏ : 95/389 học sinh ; Tỷ lệ  24,4%                            

- Xếp loại Trung bỡnh : 23/389 học sinh ; Tỷ lệ  5,9%

- Xếp loại yếu : 0

      3. Các hoạt động giáo dục:

Năm học 2011 – 2012, THCS Vạn Ninh được xếp Tốt về phong trào thi đua xây dựng ‘’Trường học thân thiện, học sinh tớch cực’’. Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp. Thực hiện đúng Quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh về thời gian năm học.

4. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở : Đó được Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh kiểm tra cụng nhận thỏng 01/2012 ( Tiờu chuẩn 1 : 100% ; Tiờu chuẩn 2 : 91, 17%). Phổ cập trung học phổ thụng : xếp loại khỏ.

5. Trường có 04 máy tính nối mạng khu hiệu bộ, 02 máy nối mạng thư viên cho giáo viên khai thác thông tin trờn mạng, 12 mỏy tớnh phũng tin nối mạng cho học sinh học tập. Giỏo viờn biết sử dụng mỏy tớnh và ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong dậy học, học tập.

    Đỏnh giỏ tiờu chuẩn 3 : Đạt

Tiêu chuẩn 4 - Cơ sở vật chất và thiết bị

1. Khuôn viên nhà trường là một khu riờng biệt diờn tớch 6 703 một vuụng ( đó được cấp sổ đỏ ), có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt, Tỉ lệ 17,1 một vuụng/học sinh.

2. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

Cơ cấu các khối công trỡnh trong trường gồm:

a)  Khu phũng học, phũng bộ mụn:

- Cú 10 phũng học cho 10 lớp học 2 buổi/ngày; diện tớch phũng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, đúng quy cách , bảng từ chống lóa ; phũng học thoỏng mỏt, đủ ánh sáng, an toàn.

- Cú 01 phũng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong trường THCS, cú tủ thuốc, đủ số thuốc thụng thường để phục vụ việc sơ, cấp cứu và chăm súc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Nhà trường thường xuyờn liờn hệ với trạm y tế, Trung tõm y tế dự phũng huyện và cơ quan Bảo hiểm y tế chăm súc khỏm chữa bệnh cho hcọ sinh.

        - Cú cỏc phũng học bộ mụn gồm : Phũng Húa, Phũng Sinh ; Phũng Lý – Cụng nghệ, Phũng tin, phũng nghe nhỡn ; đảm bảo Qui định về phũng học bộ mụn tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Khu phục vụ học tập:

- Cú 01 thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học; Có đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh ; cú 02 mỏy tớnh nối mạng phục vụ tra cứu tài liệu, học tập trờn mạng của giỏo viờn và học sinh.

- Cú phũng truyền thống lưu trữ đầy đủ tư liệu các năm. Khu luyện tập thể dục thể thao tại sân trường và khu có hố cát phụ vụ học tập ; có 01 phũng làm việc của Cụng đoàn, 01 phũng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chớ Minh.

- Trường cú khu Giỏo dục thể chất đảm bảo yờu cầu tập luyện, học tập Thể dục thể thao của học sinh.

c)  Khu văn phũng:

Cú 01 phũng làm việc của Hiệu trưởng, 01 phũng làm việc của Phó Hiệu trưởng, văn phũng nhà trường, phũng họp từng tổ bộ mụn,  phũng thường trực, kho.

d)  Khu sân chơi : 2.800 một vuụng, sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây cổ thụ búng mỏt.

e) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, 01 khu riờng cho giỏo viờn, 01 khu cho học sinh, học sinh nam riờng, học sinh nữ riờng, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường.

g) Có khu để xe cho giáo viên, cho học sinh từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.

h) Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy - học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp lý.

        3. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; cú Website : violet.vn/thcs-vanninh-bacninh, thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.

 Đỏnh giỏ tiờu chuẩn 4 : Đạt

 Tiờu chuẩn 5 - Cụng tỏc xó hội hoỏ giỏo dục

1. Nhà trường chủ động phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân đan, Ủy ban nhân dân xó Vạn Ninh đề xuất các biện pháp cụ thể về cụng tỏc  giỏo dục xó Vạn Ninh trong báo cáo Đảng bộ xó nhiệm kỡ 2011 – 2015, Chương trỡnh cụng tỏc nhiệm kỡ 2011 – 2015 của HĐND và UBND xó. Phối hợp với cụng an xó giỏo dục đạo đức pháp luật cho học sinh. Phối hợp với các đoàn thể xó, hội đồng giáo dục xó, Ban giỏo dục cỏc thụn tuyờn truyền và làm cụng tỏc xó hội húa giỏo dục

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 10 Ông ( Bà) do Phụ huynh các lớp họp bầu, Ban thường trực gồm 03 ông ( Bà ). Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo đúng qui chế hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xó hội để giáo dục học sinh.

 Kết quả : Học sinh ngoan, khụng vi phạm tệ nạn xó hội và an toàn giao thụng.

3. Mối quan hệ và thông tin giữa Nhà trường, Gia đỡnh và Xó hội được duy trỡ thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ. Trường tổ chức họp phụ huynh theo lớp 2 lần/năm học, GVCN gửi sổ liên lạc về gia đỡnh học sinh 4 lần/năm. Đội thường xuyên kiểm tra nội vụ, phũng ngừa học sinh mang vũ khớ đến trường. Trường tuyên truyền giáo dục pháp luật vào ngày 03 hàng tháng. Đội, GVCN kết hợp gia đỡnh theo dừi và giỏo dục học sinh cỏ biệt.

4. Huy động hợp lý và cú hiệu quả sự tham gia xõy dựng trường chuẩn Quốc gia của gia đỡnh học sinh và cộng đồng, như tăng cường cơ sở vật chất. Phối hợp quản lý giỏo dục học sinh. Những năm qua trường đó mua được 20 ghế đỏ, 07 mỏy vi tớnh, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

5. Nhà trường đang hoàn thiện Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận vào tháng 6/2012. Thực hiện đúng các qui định về công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo đúng qui định hiện hành.

Đánh giá tiêu chuẩn 5 : Đạt

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trường THCS Vạn Ninh đạt 5/5 tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012- 2017 theo đúng Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia ( Ban hành kèm theo thông tư số 06/2010/QĐ - BGD&ĐT ngày 26/2/2010 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ).

                                                                        Ngày 02 tháng 5 năm 2012

                                                                        T/M HỘI ĐỒNG  KIỂM TRA

                                                                                     Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                          Vũ Mạnh Hoạch

    

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Vũ Mạnh Hoạch @ 09:06 28/06/2012
Số lượt xem: 4871
 
Gửi ý kiến